Om Eden skola

Eden skola är en liten skola som är centralt belägen i hjärtat av Höör, med närhet till såväl bibliotek, simhall som natur och grönområden. Skolan, som har totalt ca 140 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6 i små klasser om max 20 elever, har sina lokaler i byns gamla prästgård. Till skolan hör även ett fritidshem i en fristående byggnad. Vi som arbetar här är glada och stolta över en väl fungerande skola, som erbjuder en harmonisk inlärningsmiljö för eleverna och en trivsam arbetsplats för oss vuxna. Fördelarna med den lilla skolan är många, en av dem är att det ger oss pedagoger goda förutsättningar för ett personligt bemötande av såväl elever som deras familjer. Samarbetet mellan skolan och hemmen är aktivt och fungerar på ett naturligt sätt.

Skolan är organiserad i låg- och mellanstadium som utgör två arbetslag. Arbetslagen består av en ansvarig klasslärare för varje årskurs, samt ytterligare pedagog/assistent som delas av arbetslaget. Undervisningen i klasserna följer svensk läroplan med utökade undervisningstimmar i ämnet kultur. Skolans kulturprofil märks även genom att vi gärna integrerar bild, sagor och musik i kärnämnen.

Förutom ambitionen att nå så hög måluppfyllelse som möjligt för våra elever lägger vi stor vikt vid att stärka deras självkänsla och utveckla deras empatiska förmåga. Vi arbetar därför återkommande med temadagar kring lika värde och har även utsedda elever som kallas för ”lilla likabehandlingsgruppen” med kränkningsförebyggande arbete. På skolans förmiddagsrast samt lunchrasten är TT (Trygghets-teamet) aktiva med olika rastaktiviteter för eleverna på skolan.

Ansökan om ledighet för elev

Trygghets Teamet

Rasten, möjligheternas mellanrum. TT-Teamet startades läsåret 19/20 med det prioriterade målet att skapa trygghet och trivsel på rasterna som fokus. Trygghet och trivsel blev därmed våra ledord och gav även form till vårt namn; TT-Teamet. Läs mer

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande för att skapa en god skolmiljö vilken främjar elevernas hälsa, lärande och utveckling. Goda skolresultat är en oerhört betydelsefull skyddsfaktor och elevhälsan ska stödja och göra det möjligt för alla elever att få en fullständig skolgång med goda skolresultat oavsett elevers förutsättningar. Lärande och hälsa måste gå hand i hand. Edens elevhälsoteam är multidisciplinärt och består av kurator, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, rektor samt en psykolog som hyrs in vid behov. Elevhälsoteamet träffar samtliga klasslärare och resurser samt fritidshemmet och TT (trygghetsteamet) 1g/termin utifrån modellen EHM (elevhälsomöte). Under dessa möte lyfts klassernas/gruppernas styrkor och utmaningar både på grupp- och individnivå och en gemensam plan arbetas fram. Edens elevhälsa arbetar också med TT (trygghetsteamet), elevgenomgångar i varje klass 1g/termin, tidiga specialpedagogiska insatser, kuratorsamtal, hälsosamtal, handledning m.m. Läs mer

Edens styrelse

Edens skola, ekonomiska förenings medlemmar utser på föreningsstämman, som hålls i april varje år, en ordförande och en styrelse vars uppgift är att fungera som arbetsgivare – enligt skollagen huvudman. Styrelsen arbetar framför allt med den långsiktiga utvecklingen av verksamheten, ansvarar för och gör kontinuerliga uppföljningar av föreningens ekonomi, tar beslut i anställnings- och organisations-frågor samt ser till att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. Man kan säga att styrelsen har det övergripande ansvaret för Edens verksamhet medans rektorn har det operativa och pedagogiska ansvaret. Styrelsen sammanträder ca. en gång i månaden under terminstid. Om du undrar något kring styrelsens arbete är du välkommen att kontakta oss. Läs mer

Klagomålshantering

Huvudmannen ska enligt Skollagen 4 kap 8 § ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda synpunkter och klagomål kring utbildningen. Edens förskola, skola och fritidshem arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra kvalitet och resultat. Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Barn och ungdomar i Höörs kommun är genom kommunen olycksfallsförsäkrade på heltid hos Protector försäkring. Vid olycka, ring 08-410 637 00 eller mejla till [email protected]. Ange alltid försäkringsnummer: 355677-6.2. Skadeblanketten finns på Höörs kommuns hemsida. Läs mer