SKOLA, FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Tf rektor

Kicki Fasth Anderlund
Tf rektor:
Tfn: 0413-238 08
kicki.fasth@edenskola.se


Tf biträdande rektor

Emma Götulf
Tf biträdande rektor/specialpedagog:
Tfn: 0413-234 70
emma.gotulf@edenskola.se

Kontakt

Eden förskola, skola och fritidshem. Skolgatan 10. 243 30 Höör.
Telefon, expeditionen: 0413-238 08.
E-mail: info@edenskola.se
Förskolan avdelning Månen: 0737-102934, Förskolan avdelning Solen: 0737-408734, Fritidshemmet: avd Vatten 0708-243715 / avd Vind 0720-019 854.
Köket: 0720-019855.
Karta, hitta hit

Rektorsexpeditionen informerar

Här kan du ladda ner dokument och se i vår planering vad som är på gång. Du kan också länka dig vidare via våra externa länkar. Dessutom så har vi samlat all administrativ verksamhet här med viktig fakta om Eden. Eden drivs som en ekonomisk förening, "Edens skola, ekonomisk förening". Öppettiderna är 06.00-18.00. Vi tillämpar samma avgiftssystem som Höörs kommun, maxtaxa. Betalning sker varje månad i förskott och med hel avgift under inskolning. Avgiften betalas för 12 månader. Syskonrabatt tillämpas mellan Eden och kommunal omsorg.Edens systematiska kvalitetsarbete

På Edens förskola, skola och fritidshem arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete. Detta är ett instrument för att säkra och utveckla förskolans, skolans och fritidshemmets kvalitet.

Kvaliteten på Eden rör de förutsättningar verksamheten ges. En annan viktig del är hur det pedagogiska arbetet genomförts samt med vilken måluppfyllelse/kunskapskrav uppdraget i läroplanen/ utförts. Det är läroplanerna Lpfö 98 /10 och Lgr11 som styr det pedagogiska arbetet. Målen att sträva mot/uppnå anger inriktning på vad Eden förskola, skola och fritidshem skall arbeta för och sträva/uppnå efter när det gäller det enskilda barnets utveckling och lärande.

Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras som ett stöd i arbetet med kvalitetsutvecklingen och för att synliggöra verksamhetens måluppfyllelse samt behov av utveckling. För att utveckla kvaliteten är det nödvändigt att föra dialog om förutsättningar, förskolans, skolans och fritidshemmets arbete och måluppfyllelse mellan föräldrar (enkät till föräldrarna), barn/elever, personal (enkät till elever och personal), styrelseledamöter (föräldrar till barn på Eden) och politiker.

Handlingsplaner/Åtgärder:

Redovisning av Edens kvalitet 2020-2021

Handlingsplan/Åtgärder för Edens prioriterade mål 2021-2022

Förskolans kartläggning


Edens styrelse

Edens skola, ekonomiska förenings medlemmar utser på föreningsstämman, som hålls i april varje år, en ordförande och en styrelse vars uppgift är att fungera som arbetsgivare - enligt skollagen huvudman. Styrelsen arbetar framför allt med den långsiktiga utvecklingen av verksamheten, ansvarar för och gör kontinuerliga uppföljningar av föreningens ekonomi, tar beslut i anställnings- och organisations-frågor samt ser till att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. Man kan säga att styrelsen har det övergripande ansvaret för Edens verksamhet medan skolchef tillika rektor har det operativa och pedagogiska ansvaret. Styrelsen sammanträder ca. en gång i månaden under terminstid. Om du undrar något kring styrelsens arbete är du välkommen att kontakta oss.

Ordförande: Johan Laursen, E-mail: styrelsen@edenskola.se
Vice ordförande: Mathias Tofte
Ledamot: Maria Vendelbo, Anna Beijar, Christian Krüger och Elna Jönsson
Suppleant: Harald Gegner och Helen Hansen
Tf Rektor: Kicki Fasth Anderlund


Klagomålshantering

Huvudmannen ska enligt Skollagen 4 kap 8 § ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda synpunkter och klagomål kring utbildningen. Edens förskola, skola och fritidshem arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra kvalitet och resultat.

Edens styrelse tog 2012-02-28 beslut om Edens systematiska kvalitetsarbete och styrelsen beslutade 2012-04-10 rutiner för klagomålshanteringen. Skolan/förskolan ska vidta åtgärder om det visar sig att det finns brister i verksamheten och eventuella klagomål skall också tas med i förskolans/skolan systematiska kvalitetsarbete.

Klagomålen ska ske skriftligt på avsedd blankett:
Klagomålshanteringsblankett

Gör så här:
Om du inte är nöjd med den verksamhet vi bedriver eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till berörd personal eller ansvarig rektor och förskolechef kan du skriftligen framföra klagomål. Se anvisad blankett ovan.

Klagomålet kan läggas i de vita postlådorna som är uppsatta i hallen till förskolan och entrén in till skolan (mitteningången). Rektor tillika förskolechef samlar in klagomålet. Klagomålet kan också läggas i den vita postlådan in till rektorsexpeditionen.

Klagomålen skall vid nästkommande styrelsemöte (huvudmannen) redovisas och den som klagat skall få en återkoppling om att klagomålet tagits emot och om vilken åtgärd som kommer att/har vidtagits.


Olycksfallsförsäkring

Barn och ungdomar i Höörs kommun är genom kommunen olycksfallsförsäkrade på heltid hos Protector försäkring. Vid olycka, ring 08-410 637 00 eller mejla till skador@protectorforsakring.se. Ange alltid försäkringsnummer: 355677-6.2. Skadeblanketten finns på Höörs kommuns hemsida.

Åtgärder vid skada

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
- Spara alla kvitton.
- Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.
- Försäkringen gäller barn och elever som är folkbokförda i Höörs kommun.Relationer, samarbeten