SKOLA, FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Kontakt

Eden förskola, skola och fritidshem. Skolgatan 10. 243 30 Höör.

Tfn skolan: 0720-019856
(personalrummet - endast telefonsvarare)

Om Eden skola

Eden skola är en liten skola som är centralt belägen i hjärtat av Höör, med närhet till såväl bibliotek, simhall som natur och grönområden. Skolan, som har totalt ca 140 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6 i små klasser om max 20 elever, har sina lokaler i byns gamla prästgård. Till skolan hör även ett fritidshem i en fristående byggnad. Vi som arbetar här är glada och stolta över en väl fungerande skola, som erbjuder en harmonisk inlärningsmiljö för eleverna och en trivsam arbetsplats för oss vuxna. Fördelarna med den lilla skolan är många, en av dem är att det ger oss pedagoger goda förutsättningar för ett personligt bemötande av såväl elever som deras familjer. Samarbetet mellan skolan och hemmen är aktivt och fungerar på ett naturligt sätt.

Skolan är organiserad i låg- och mellanstadium som utgör två arbetslag. Arbetslagen består av en ansvarig klasslärare för varje årskurs, samt ytterligare pedagog/assistent som delas av arbetslaget. Undervisningen i klasserna följer svensk läroplan med utökade undervisningstimmar i ämnet kultur. Skolans intresse för kultur märks även genom att vi gärna integrerar bild, sagor och musik i kärnämnen.

Förutom ambitionen att nå så hög måluppfyllelse som möjligt för våra elever lägger vi stor vikt vid att stärka deras självkänsla och utveckla deras empatiska förmåga. Vi arbetar därför återkommande med temadagar kring lika värde och har även utsedda elever som kallas för "lilla likabehandlingsgruppen" med kränkningsförebyggande arbete. På skolans förmiddagsrast samt lunchrasten är TT (Trygghet och trivsel Teamet) aktiva med olika rastaktiviteter för eleverna på skolan. På fredagarna är klass 6 de som planerar och genomför rastaktiviteterna.

Förskoleklass
Edens förskoleklass är verksam mån-tors 8.40-13.30. Detta p g a att alla barn i förskoleklass ska kunna delta i skolans lunch som vi anser är en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Förskoleklass är lediga på fredagar och fritidshemsverksamhet finns om behovet finns.

Skolan har ett dubbelt uppdrag, man ska arbeta både med kunskap och fostran. Det dubbla uppdraget innebär att arbeta för elevernas lärande och utveckling utifrån redan förutbestämda mål, och att samtidigt främja elevernas utveckling till ansvarstagande människor och samhällsmedborgare. Det betyder att skolan ska beakta genusaspekter, klassfrågor samt frågor om likvärdighet och etnicitet. Dessa frågor som lägger grund för demokrati och jämställdhet ska genomsyra undervisningen är samtidigt en del av kunskapsuppdraget. Det dubbla uppdraget ska därmed vävas samman och och läroplanen ska ses som en helhet.

I förskoleklassen ska undervisningen utgå från elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som elever har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

I läroplanen lyfts skapande och undersökande arbete samt lek fram som en väsentlig del av det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. I leken kan eleverna bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet samt utveckla sin samarbetas och kommunikationsförmåga.Mer om Eden skola