SKOLA, FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Kontakt

Eden förskola, skola och fritidshem. Skolgatan 10. 243 30 Höör.

Tfn skolsköterska:
Expeditionen: 0413-238 08

Elevhälsa

Elevhälsoarbetet på Eden skola omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna finns det skolläkare och skolsköterska. Dessutom finns tillgång till psykolog och kurator. Skolans elevhälsoarbete är av förebyggande karaktär och har en hälsofrämjande inriktning. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskilds elevs lärande och utveckling. Elevhälsan arbetar utifrån ett inkluderande perspektiv vilket innebär att särskilt stöd i huvudsak ska ges inom klassens ram. Elevhälsan erbjuder stöd till elever, föräldrar och personal. Elevhälsoteamet (EHT) träffas två gång per månad. Vid ett av dessa dessa möten träffar EHT olika pedagoger som är anknutna till aktuell klass.

Medicinskt hälsoarbete
Den medicinska vården på Eden följer kommunens medicinska vård i den mån det går. Vår skolsköterska heter Lotta Camp. Om ni som föräldrar har frågor eller undrar över någonting så går det bra att kontakta Lotta Camp via telefon eller e-mail: lotta.camp@edenskola.se. Vår skolläkare är Birgitta Molin och kontaktas via vår skolsköterska.

Vår skolsköterska är på skolan:
Ojämna veckor, torsdagar kl 12.00-16.00
Jämna veckor, torsdagar kl 8.30-12.30

Specialpedagogiska arbetet
Det specialpedagogiska arbetet ansvarar vår specialpedagog Emma Götulf för. Emma utför pedagogiska kartläggningar, screening och deltar vid upprättande av åtgärdsprogram samt uppföljningsmöten. Utifrån screening och analys sätts åtgärder in i samråd med lärarna tex läsförståelsearbete, intensivläsning etc. Det kan också vara aktuellt att testa vidare med tex ”Lilla Duvan” (dyslexi screening material) Var fjärde vecka deltar Emma på arbetslagsmötena (F-3 och 4-6), där man går igenom varje enskild elev samt följer upp de eventuella extra anpassningar och särskilt stöd som ges. Emma är dessutom ute i varje klass varje vecka och ger stöd utifrån de behov som finns. Var fjärde till femte vecka har samtliga lärare pedagogisk handledning tillsammans med Emma och här finns också möjlighet att lyfta elever och utmaningar. Emma samarbetar med förskolepersonalen en gång i veckan utifrån handledning och rådgivning. Emma Götulf kontaktas lättast via mail: emma.gotulf@edenskola.se.

Psykosociala arbetet
Det psykosociala arbetet ansvarar vår kurator Oskar Jönsson för. Oskars arbete är att tillföra kompetens i socialt arbete genom att bidra med insatser i psykosocialt arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorn arbetar tillsammans med elevhälsans övriga professioner för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen i en miljö som främjar lärande, samt medverkar till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda. Skolkurator ska särskilt bidra till att elever som är i behov av stöd för sin sociala och emotionella utveckling får adekvata insatser inom skolan. Skolkurator har en självklar roll i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Kontakten med Oskar sker via vår specialpedagog Emma Götulf: emma.gotulf@edenskola.se.

Vår skolkurator är på skolan:
Ojämna veckor, torsdagar kl 8.00-14.30

Psykologiska arbetet
Då vi har behov av att utföra psykologiska tester som t.ex. WISC-testet kontaktar vi psykolog Titti Landin Åkers. Titti Landin Åkers kontaktas via vår specialpedagog Emma Götulf.Mer om Elevhälsa